برگزاري دوره‌هاي آموزشي ايزو و تعالي در مجتمع معادن ازنا

برگزاري دوره‌هاي آموزشي ايزو و تعالي در مجتمع معادن ازنا
به گزارش روابط عمومي گروه معادن کوثر، در راستاي آموزش منابع انساني و ارتقاي بهره وري نيروي کار؛ دوره هاي مرتبط با فرآيندهاي ايزو و تعالي در معدن ازنا برگزار شد.
در اين دوره که روز يکشنبه مورخ 98/09/24 برگزار شد؛ يکي از اساتيد مجرب حوزه معدن، آقاي مهندس رادمان، موضوعات مختلف با محوريت نحوه تشکيل بانک اطلاعات معدن، طراحي و برنامه ريزي توليد، آناليز بهاي تمام شده، روش محاسبات اقتصادي در معادن و همچنين بررسي زيرساخت‌هاي احداث کارخانه هاي فرآوري را تدريس و مطابق جمع بندي صورت گرفته کارکنان گروه در مجموع از 40 نفر ساعت آموزش در محل کار برخوردار شدند.
با توجه به اهميت آموزش و اثربخشي آن در بهبود فرآيندهاي کاري در حوزه استخراج و توليد همچنين با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته مقرر است برگزاري دوره هاي آموزشي ديگر با محوريت موضوعات مشابه در زمينه هاي فني و اداري در آينده نيز ادامه پيدا کند.