دريافت گواهينامه هاي سه گانه IMS توسط شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر

دريافت گواهينامه هاي سه گانه IMS توسط شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر

در راستاي پياده سازي اقتصاد مقاومتي‌ و مديريت کيفيت، مديريت ايمني، بهداشت حرفه‌اي و محيط زيست و به منظور افزايش بهره‌وري، شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر در تاريخ 97/10/25 طي فرآيند ارزيابي توسط تيم مميزي موسسه QA Certification Service مورد ارزيابي قرار گرفت و موفق به دريافت گواهينامه‌هاي بين المللي سيستم مديريت‌ کيفيت ISO9001:2015  و سيستم مديريت ايمني و بهداشت‌ شغلي OHSAS18001:2007 و همچنين سيستم مديريت زيست محيطي ISO14001:2015 گرديد.