عقد تفاهم نامه همكاري في ما بين شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن كوثر و سازمان نظام مهندسي معدن ايران

عقد تفاهم نامه همكاري في ما بين شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن كوثر و سازمان نظام مهندسي معدن ايران
به گزارش روابط عمومي شرکت معادن کوثر اين تفاهم نامه به منظور انجام مطالعات و پژوهشهاي کاربردي و نظارت بر اجراي پروژه هاي معدني و صنايع معدني،  به امضاي مهدي آل ابراهيم، مدير عامل شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر  و داريوش اسماعيلي، رياست سازمان نظام مهندسي معادن ايران رسيد و هر دو طرف بر گسترش همکاري هاي فيمابين تأکيد نمودند. لازم به توضيح است علاوه بر گروه معادن کوثر، مجموعه هايي چون ايميدرو، سازمان زمين شناسي ايران و هلدينگ صدرتأمين نيز تفاهم نامه مذکور را امضاء نموده اند.  با عنايت به انتقال بعضي از مسئوليت هاي وزارت صمت به سازمان نظام مهندسي معادن ايران درآينده نزديک حجم همکاري ها و مراودات بين سازمان نظام مهندسي معدن ايران با مجموعه هاي معدني افزايش خواهد داشت.