دومين جلسه کارگروه کميته معدن و صنايع معدني

دومين جلسه کارگروه کميته معدن و صنايع معدني
به گزارش روابط عمومي گروه معادن کوثر دومين جلسه کارگروه معدن و صنايع معدني با حضور کارشناسان گروه معادن کوثر و هلدينگ صنعت و معدن قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)  امروز در سالن همايش هاي شرکت برگزار گرديد.
در اين نشست طرفين ضمن معرفي پروژه هاي دردست اجرا به بحث و تبادل نظر در خصوص توانايي ها و ظرفيت هاي همکاري فيمابين پرداختند.
در همين راستا و با عنايت به ظرفيت هاي گروه معادن کوثر و همچنين استقبال هلدينگ صنعت و معدن قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)  در خصوص مشارکت و تعريف پروژه هاي راهبردي تبادل نظر گرديد و تصميم بر اين شد تا در جلسات آتي با تکميل داده ها و اطلاعات و آشنايي با ظرفيت ها و پتانسيل هاي طرفين زمينه‌هاي همکاري‌هاي دو جانبه فراهم آيد.