توسعه صنایع و معادن کوثر

آگهی تمدید و تغییر زمان‌بندی مرحله اول شناسایی پیمانکار پ/۱۴۰۱/۴ معدن دریژان شرقی (سنگ چینی ازنا)