توسعه صنایع و معادن کوثر

آگهی مرحله اول شناسایی پیمانکار پ / ۴ / ۱۴۰۱ معدن دریژان شرقی (سنگ چینی ازنا)