توسعه صنایع و معادن کوثر

مزایده عمومی فروش یک باب ساختمان اداری